skip to Main Content

Algemene verkoopsvoorwaarden

Naam: Oliewinkel.be
Adres: Bruggestraat 66, 8840 Staden
E-mailadres: support@oliewinkel.be
Telefoonnummer: 051 70 09 74
BTW-nummer: BE0713.515.964

Modaliteiten voor online aankopen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite Absint bv beschikbaar op het adres https://www.oliewinkel.be. De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2.  De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap/natuurlijke persoon Absint bv (BTW BE0713.515.964), met maatschappelijke zetel te Bruggestraat 66, 8840 Staden, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De onderneming Absint bv benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Bruggestraat 66, 8840 Staden, via e-mail op het adres support@oliewinkel.be of telefonisch op het nummer 051 70 09 74.

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant.  De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

3.2. Leveringskosten

Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd.

3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres support@oliewinkel.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.

Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.

3.6. De Klant kan zijn bestelling na betaling van het totale bedrag niet annuleren. De levering van de gekochte producten kunnen integraal uitgevoerd worden of in gedeelde schijven afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bestelde producten worden volledig geleverd en niet teruggenomen omwille van de typische industriële, technische en of specifieke maat-gebonden eigenschappen van het product. Vanaf betaling van de bestelde producten wordt dit aanvaard als een overdracht van de goederen tussen de Verkoper en de Klant zelfs indien deze op een latere tijdstip bij de Klant wordt afgeleverd. Indien de Klant niet in de mogelijkheid is om op het moment van de aflevering van de bestelde goederen deze in ontvangst te nemen kunnen deze door de vervoerder aan Absint terug geleverd worden. Absint zal deze retour gestuurde producten gedurende 30 dagen kosteloos bewaren en op verzoek en op kosten van de Klant opnieuw versturen naar de Klant na ontvangst van de bijkomende verzendingskosten. Na 30 dagen worden bewaarkosten aan de Klant doorgerekend.

 

 

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit de verschillende betalingswijzen die op de webshop beschikbaar zijn.

4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.

4.3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Verzending en leveringstijden

5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd na de bevestiging van de Bestelling. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen de producten integraal of in gedeelde schijven verzonden worden. De bezorger zal zich op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de Bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen. Leveringen zijn op risico van de Klant. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren. De klachten moeten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6 – Retourmodaliteiten

6.1. Bestelde producten worden volledig geleverd integraal of in verschillende schijven volgens de beschikbaarheid ervan en niet teruggenomen omwille van de typische industriële, technische en of specifieke maat-gebonden eigenschappen van het product.

6.2. Bij weigering van ontvangst door de Klant worden de bestelde producten naar Absint teruggestuurd die deze gedurende 30 dagen kosteloos in bewaring houd. Na 30 dagen worden bewaarkosten aan de Klant doorgerekend afhankelijk van het bewaarvolume dat de producten plaats innemen. Op verzoek van de Klant zullen de producten opnieuw en op zijn kosten naar zijn opgegeven afleveradres verstuurd worden na volledige betaling van de bewaar en verzendkosten.

Artikel 7 – Wettelijke garantie

7.1. Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel eisen binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid ervan. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de Verkoper.

8.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Back To Top